Általános szerződési és felhasználási feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet, valamint a hatályos egyéb vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével készült.

Jelen ÁSZF 2021. Március 3. napjától határozatlan ideig hatályos.

Jelen ÁSZF az Estudio Digital Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltett www. estudio.hu internetes honlapon keresztül a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások használatának általános feltételeit tartalmazza, és annak hatálya kiterjed a Szolgáltatóra továbbá minden Felhasználóra, aki a Szolgáltató honlapon keresztül nyújtott szolgáltatását igénybe veszi, illetve annak vonatkozó részei - így különösen az alábbi jogi nyilatkozat - mindazokra, akik a honlapot látogatják.

Jogi Nyilatkozat - Szerzői Jogi Védelem:

A honlapon található tartalom az Estudio Digital Kft., illetve bizonyos esetekben az oktató szellemi tulajdonát képezi, és szerzői jogi védelem alatt áll. A honlap egyes részeinek vagy egészének másolása, többszörözése, feldolgozása, lementése, tárolása, terjesztése stb. - Szolgáltató kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül - tilos. A jogosulatlan felhasználás jogsértésnek minősül, és polgári jogi valamint büntetőjogi jogkövetkezményeket von maga után.

A honlap látogatója - a honlap megtekintésével - elismeri, és nem vitatja, hogy a honlap tartalma a honlap üzemeltetőjének, illetve egyes videók esetén az oktató szerzői és szellemi tulajdonát képezi.

A honlapon közzétett és a regisztrált Felhasználók által megtekinthető online oktatási anyagok az Estudio Digital Kft., illetve bizonyos esetekben az oktató szerzői jogait képezik, azok felhasználásához minden esetben a szerző előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. Felhasználó a megvásárolt és online hozzáférhető oktatási anyagot kizárólag magáncélra használhatja annak érdekében, hogy az abban levő ismereteket megismerje, elsajátítsa, és azokat kizárólag abban a formában használhatja fel, ahogy azt Szolgáltató a rendelkezésére bocsátotta. Nem megengedett az oktatási anyagok másokkal történő megosztása semmilyen formában – így pl. barátok, ismerősök számára az oktatási anyag lejátszása, emailben továbbküldése, tárhelyen megosztása, vagy bármilyen fájlmegosztó szolgáltatás formájában – torrent, ncore stb. történő megosztás. Felhasználó a megvásárolt és online hozzáférhető tananyagot harmadik személy(ek) részére nem adhatja tovább, azt nem sokszorosíthatja, annak további felhasználását nem engedélyezheti, és különösen nem értékesítheti tovább.

Szolgáltató kifejezetten kizárja az oktatási anyagok üzleti célú használatát, így különösen annak közönség előtt történő közzétételét, sugárzását, terjesztését.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a fenti előírások megszegése és a szerzői jog megsértése esetén Szolgáltató a képzési anyag árának 20-szorozának megfelelő kötbér kiszámlázására jogosult, amely kötbér megfizetése nem mentesíti Felhasználót a kötbért meghaladó összegű károk megtérítése alól, amelyek megtérítése iránt Szolgáltató peres eljárást kezdeményezhet, továbbá bűncselekmény megvalósulása esetén megteszi a feljelentést.

Általános szerződéses feltételek:

KÉRJÜK, HOGY A REGISZTRÁCIÓT MEGELŐZŐEN OLVASSA EL!

Tájékoztatjuk, hogy a honlapon történő regisztrációval a Tisztelt Felhasználó a jelen Általános Szerződés Feltételeket tudomásul veszi és magára nézve kötelezőnek fogadja el, továbbá hozzájárul a szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben, valamint az Adatvédelmi Nyilatkozatban meghatározott körben.

A honlapon elérhető oktatási anyagok-videók megrendelése esetén Szolgáltató és Felhasználó között a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szerinti, távollévők között kötött szerződés jön létre.

A felek között elektronikus úton létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek. A szerződést Szolgáltató kizárólag online formában iktatja, annak kinyomtatására nem kerül sor. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják.

A szerződés nyelve Magyar.

Jelen ÁSZF magatartási kódexre történő utalást, hivatkozást nem tartalmaz.

A szerződést kötő felek az alábbiak:

  • Estudio Digital Kft.

Elérhetőségek:

Cím: Üröm, Kárókatona utca 78.

Tel: +36 (20) 3377060

E-mail: info@estudio.hu

Adószám:25898978-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09-186073

Szolgáltatót nyilvántartó cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

mint Szolgáltató

  • valamint a weboldal jelen szerződés szerinti felhasználója (a továbbiakban: Felhasználó).

Alapvető rendelkezések:

Felhasználó a honlapra történt regisztrációját követően jogosult a Szolgáltató által kínált oktatási anyagokat tartalmazó videókat (a továbbiakban: termék) megvásárolni (felhasználási jogát megszerezni), ellenérték fejében.

A termék lényeges tulajdonságairól a Felhasználó a termékre kattintva tájékozódhat, az ott található részletes leírásból.

Ellenérték, díjfizetés:

Minden egyes videó-anyag felhasználási jogának ellenértéke feltüntetésre kerül az adott termékre vonatkozó részletes információk között. A termék mellett megadott árak a rendelés időpontjában érvényes listaárak, melyek bruttó árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák. Szolgáltató az árváltoztatás jogát fenntartja, az árakat aktuálisan frissíti.

A termék vételárának kifizetése online úton történik, otp simple pay, pay-pal fizetéssel, vagy a "Barion" rendszer használatával. Az egyes fizetési módok részletes szabályait a fizetési módok kiválasztásánál találja a Felhasználó.

A termék árának kifizetésére a termék megrendelésekor kerül sor, a megrendelés folyamatának végén, a „megrendelem” gombra kattintást követően köteles. Amennyiben Felhasználó a fizetést nem teljesíti és a megrendelést illetve a fizetési folyamatot a fizetés teljesülése előtt megszakítja, úgy a szerződés nem jön létre, a termék felhasználási jogát Felhasználó nem szerzi meg.

Felhasználó kizárólag akkor jogosult a megrendelt oktatási anyag megtekintésére, amennyiben annak ellenértékét a fentiek szerint kifizette és a vételár Szolgáltató bankszámláján jóváíródott.

A fizetés sikeres megtörténtéről Felhasználó visszaigazolást kap, illetve ezzel egyidejűleg Szolgáltató kiállítja a számlát és az megküldésre kerül a Felhasználó által megadott e-mail címre.

Teljesítési határidő és a felhasználási szerződés időtartama:

Szolgáltató a fizetést követően haladéktalanul teljesít. A Felhasználó által megvásárolt termék a fizetést követően azonnal elérhetővé válik Felhasználó felhasználói fiókjában.

Felhasználó a megvásárolt terméket bármikor online elérheti és megtekintheti a felhasználói fiókjába történő bejelentkezéssel. Az online elérés esetén a termék Felhasználó számítógépén, adathordozóján nem foglal el tárhelyet, hanem az annak tárolására szolgáló tárhelyet Szolgáltató biztosítja online.

Szolgáltató biztosítja a termék folyamatos online elérését Felhasználó részére, melynek feltétele - fizetést követően - csak a felhasználói fiókba történő belépés. Szolgáltató az online elérés határidejét a megvásárolt csomagban szereplő időtartamra (Basic csomag esetén 14 napos időtartamra, Optimum csomag esetén 3 hónapos időtartamra, Premium csomag esetén korlátlan, de minimum 1 éves határozott időtartamra) biztosítja. Az egy éves határozott időtartam leteltét követően Szolgáltató jogosult a szerződést egyoldalúan módosítani, és az online elérést megszüntetni, azzal, hogy ezt megelőzően erről köteles legalább 30 nappal megelőzően tájékoztatni Felhasználót, aki ezen 30 nap alatt lehetőséget kap az oktatási anyag megtekintésére. Amennyiben a 30 nap letelik, úgy Szolgáltató jogosult az online elérést megszüntetni, és ebből eredően Felhasználó felé semmilyen megtérítési igénnyel nem tartozik.

Rendelés menete:

Felhasználó regisztrációt követően kiválasztja az általa megvásárolni kívánt terméket, majd a  kosár ikon megnyomásával elhelyezi azt a fiókjához tartozó virtuális bevásárlói kosarába. Amennyiben több termék egyidejű megvásárlása mellett dönt a Felhasználó, akkor azt is megteheti. Amint Felhasználó összegyűjtötte a megvásárolni kívánt termékeket a kosárban az oldal utasításaink megfelelően a pénztár gomb megnyomását követően az oldal összesíti a kosár tartalmát és lehetőséget ad arra, hogy a visszalépés gomb segítségével módosítsunk rajta. Amennyiben a kosár tartalmán már nem szeretnénk változtatni, akkor a tovább gomb megnyomásával véglegesíthetjük a vásárlási szándékunkat. Megadhatjuk, hogy melyik fizetési módot választjuk, Otp simplepay, a Pay Pal vagy a Barion által nyujtott szolgáltatást. A kért adatok megadása után Felhasználó elindítja a fizetést. Amint a fizetés megtörténik, a Felhasználó visszaigazoló e-mailt kap a Szolgáltatótól a fizetés megtörténtéről. Ezt követően a megvásárolt termék azonnal elérhetővé válik Felhasználó számára a Szolgáltató honlapján. 

Elállási jog:

Tájékoztatjuk a Felhasználót, hogy a jelen ÁSZF szerint megkötésre kerülő szerződések esetében NEM ÉRVÉNYESÜL a távollévők között kötött szerződésekre általánosan vonatkozó, a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 20. §-ában szabályozott, 14 napos, indokolás nélküli elállási illetve felmondási jog, az Felhasználót a Szolgáltatóval kötött szerződés alapján szerzett termék tekintetében NEM ILLETI MEG.

A 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése szerint ugyanis:

"A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát

  1. a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
  2. m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát"

Jelen esetben a fizetés, mint a Felhasználó által nyújtott ellenszolgáltatás megtörténtét követően a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás egészének teljesítése megtörténik Szolgáltató által, továbbá Szolgáltató szolgáltatása nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalomnak minősül, amelyet Szolgáltató teljes egészében teljesít azáltal, hogy azt a Felhasználó felhasználói fiókjában elérhetővé teszi.

Figyelemmel arra, hogy Felhasználó a fentiek ismeretében adja le a megrendelését, a megrendelés gomb megnyomása Felhasználó részéről kifejezett, előzetes beleegyezésének minősül, amellyel Felhasználó nyilatkozik elállási/felmondási joga elvesztésének tudomásul vételéről.

Felelősség:

A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa meghirdetett szolgáltatást az általa nyújtható legmagasabb színvonalon biztosítja Felhasználók számára, a jogszabályi környezet és etikai normák betartásával és betartatásával. Szolgáltató felelősséget vállal az általa rendelkezésre bocsátott, jogszabályba ütköző tartalmú információért.

Szolgáltató nem vállal eredményfelelősséget. Szolgáltató a honlapon található oktatási anyagokat magas színvonalon biztosítja, és mindent megtesz azért, hogy az oktatási anyag révén az oktatott tárgy a Felhasználó számára elsajátítható legyen, és hogy Felhasználó az elsajátított ismereteket a jövőben alkalmazni tudja. Ugyanakkor figyelemmel arra, hogy a tananyag elsajátítása nagymértékben függ a Felhasználótól – annak képességeitől, gondos eljárásától stb. -, továbbá figyelemmel arra, hogy Szolgáltató nem tudja ellenőrizni a tananyag felhasználásának menetét és megtörténtét, Szolgáltató nem felelős azért, hogy Felhasználó a tananyag végig tanulmányozása esetén az abban foglalt ismereteket elsajátítja és azokat a jövőben alkalmazni tudja. Az ebből eredő igényekért Szolgáltató kifejezetten kizárja a felelősségét.

Felhasználó jogosult véleményét és tapasztalatait Szolgáltatónak megírni, és azokat Szolgáltató igyekszik a felhasználói élmény javítása érdekében figyelembe venni és a szolgáltatásba beépíteni, de erre vonatkozóan Szolgáltató kötelezettséget nem vállal, és felelősséggel ezért nem tartozik.

A regisztráció során megadott felhasználónév, illetve jelszó hozzáférhetőségért a felelősség kizárólagosan a regisztrált személyt terheli. A felhasználónév és jelszó harmadik személy általi jogosulatlan használatért és ebből eredő károkért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A felhasználónév és jelszó használatának jogosultsága át nem ruházható, a bejelentkezést követően a bejelentkezett regisztrált felhasználó felelős minden a bejelentkezést követő cselekményért és abból eredő minden következményért, függetlenül attól, hogy a ténylegesen bejelentkező személy ő maga volt-e vagy más személy használata Felhasználó jogosultságát. Az oldalra felhasználónévvel és jelszóval belépő személyt a felhasználói fiók használatára jogosult személynek kell tekinteni. Szolgáltató nem tudja ellenőrizni azt, hogy az oldalra felhasználónévvel és jelszóval belépő személy a Felhasználó vagy arra jogosulatlan személy.

Felhasználó haladéktalanul köteles jelezni Szolgáltató fenti elérhetőségei valamelyikén, amennyiben azt észleli, hogy a felhasználói jogosultságát illetéktelen személy jogosulatlanul használja. Felhasználó ennek során köteles magát azonosítani. Szolgáltató ezesetben együttműködik Felhasználóval a felhasználói fiókból elérhető termék letiltása és annak Felhasználó újonnan létrehozásra kerülő felhasználói fiókjából történő elérés érdekében.

Felhasználó szavatolja a Szolgáltatónak adott bárminemű információ (pl.: név, cím, e-mail cím, telefonszám, számlázási adatok, stb.) pontosságát, azok helytelenül/hiányosan való megadásából eredő bárminemű hibás teljesítés miatt a Szolgáltatóval szemben sem anyagi-, jogi-, vagy egyéb jellegű követeléssel nem élhet.

Szolgáltató megtesz minden szükséges intézkedést, hogy a szolgáltatáshoz szükséges információt/adatokat a Felhasználótól beszerezze, illetve a Felhasználó kérésére, vagy pontosítására javítja a helytelen/hibás adatot/adatokat.

Szolgáltató biztosítja, hogy Felhasználó az általa megadott adatok helyességét a megrendeléskor, annak elküldése előtt ellenőrizhesse és javíthassa, azonban a Felhasználó által megadott adatokkal elküldött megrendelés esetén az adatok esetleges hibájából eredően semmilyen kockázatot és felelőssége nem vállal. Ez kizárólag Felhasználó felelőssége.

Amennyiben Felhasználó a későbbiekben észleli, hogy az általa megadott adatok hibásak, úgy azt felhasználói fiókjában tudja javítani.

Panaszkezelés:

Szolgáltató célja, hogy a Felhasználók elégedettek legyenek, és hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a Felhasználók elégedettsége mellett teljesítsen.

Amennyiben Felhasználónak mégis panasza merül fel a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fentebb megadott telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség illetve lehetőség szerint azonnal orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát - legkésőbb a panaszra adott érdemi válaszával együtt - megküldi Felhasználónak, Felhasználó regisztráció során megadott és Szolgáltató által nyilvántartott e-mail címére

Az írásbeli panaszt Szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül megvizsgálja, és azt írásban érdemben megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját Szolgáltató indokolni köteles.

Szolgáltató válaszát ugyanazon út igénybevételével küldi meg, mint ahogy a panasz érkezett, így vagy a Panaszos levélcímére feladott postai küldeményként, vagy e-mail útján érkezett panasz esetén e-mail útján.

Felhasználó regisztráció során megadott - avagy felhasználói fiókjában utólag módosított - e-mail címére megküldött írásbeli választ legkésőbb az elküldéstől számított 5. napon kézbesítettnek kell tekinteni.

Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén Felhasználó az alábbi szervekhez fordulhat:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jogutódja) illetve elsőfokon a fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Elérhetőségeket itt találhatnak: http://jarasinfo.gov.hu/.

Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást is, amennyiben Panaszos Békéltető Testület eljárását kívánja kezdeményezni.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák (a továbbiakban: kamara) mellett működő független testület. A békéltető testület illetékességi területe a testületet működtető kamara szerinti megyére (fővárosra) terjed ki.

Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg.

A békéltető testületek elérhetőségét Felhasználó az alábbi linken találja:

http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579

Jótállás, kellékszavatosság, jogszavatosság:

Szolgáltató a Ptk. (2013. évi V. törvény) kellékszavatossági/termékszavatosság szabályai szerint felelőséggel tartozik a hibás teljesítésért.

Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan, ha a Felhasználó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

A teljesítést követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve ha a vélelem a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

Felhasználó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért Felhasználó felelős.

Amennyiben a megvásárolt termék hibás, azaz a videó-anyag nem lejátszható, vagy az lejátszás közben akadozik, avagy minősége nem megfelelő, úgy Felhasználó haladéktalanul köteles a hibát Szolgáltató felé, Szolgáltató fentebb megadott elérhetőségei bármelyikén jelezni. Szolgáltató a jelzett hibát kivizsgálja, és legkésőbb 3 munkanapon belül javítja, és a kijavított terméket elérhetővé teszi Felhasználó felhasználói fiókjában, és erről Felhasználót tájékoztatja.

Ha Szolgáltató a fentiek szerinti kijavítási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy Felhasználó a kellékszavatosság szabályainak alkalmazásával árleszállítást kérhet vagy elállhat a szerződéstől a Szolgáltatóhoz intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal, mely esetben Szolgáltató köteles visszatéríteni a Felhasználó által a termékért kifizetett teljes ellenértéket. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. A  kijavítással a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik.

Szolgáltató jótállást nem válall.

Szolgáltató a Ptk. jogszavatosságra vonatkozó szabályai szerint szavatol azért, hogy a terméken nem áll fenn harmadik személynek olyan joga, amely a termék felhasználását kizárná, vagy korlátozná.

Fentieken túlmenően az alábbiakban közzétesszük a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete szerinti mintatájékoztatót, amelyben felmerülő kérdéseire vonatkozó válaszokat találhatja:

  1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön hibás teljesítés esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

  1. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk Felhasználó figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Szerződés megszűnése:

A jelen Szerződés megszűnik, amennyiben a Felhasználó törli regisztrációját, valamint, ha a Szolgáltató jogutód nélkül megszűnik. Megszűnik a szerződés akkor is, ha Szolgáltató megszünteti a termék online elérését a fentiekben szabályozott módon és az ott meghatározott feltételekkel.

A Szerződés megszűnésével az oktatási anyagok szerzői joga továbbra is a Szolgáltatóé marad, azonban a megvásárolt és letöltött terméket Felhasználó fentiektől függetlenül időkorlátozás nélkül jogosult felhasználni.

Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani és Felhasználó felhasználói jogát megszüntetni, megvonni, amennyiben Felhasználó a jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettségét súlyosan megszegi. Felhasználó köteles megtéríteni Szolgáltató minden olyan költségét, kárát, amely a Felhasználó szerződésszegésének következtében keletkezett.

Felhasználó a szolgáltatás jellegénél fogva felmondásra nem jogosult. Felhasználó elállási jogát a szavatosság körében gyakorolhatja.

Záró rendelkezések:

Az ÁSZF feltételeket Szolgáltató – a vonatkozó hatályos magyar jogszabályi rendelkezésekkel összhangban - egyoldalúan jogosult megváltoztatni, módosítani és/vagy kiegészíteni. A módosított ÁSZF az internetes honlapon való közzététel napján lép hatályba.

A honlapot látogató Felhasználók kötelesek rendszeresen tájékozódni jelen ÁSZF módosításai tekintetében. Amennyiben Felhasználó a jelen ÁSZF módosításának hatálybalépését követően továbbra is látogatja az oldalt és megrendelést ad le, azt Szolgáltató jogosult úgy értelmezni, hogy Felhasználó az ÁSZF módosítását elfogadta.

Részleges érvénytelenség: Amennyiben a jelen ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelenné vagy hatálytalanná válik, az a többi Szerződési Feltétel érvényét vagy hatályát nem érinti, kivéve, ha ezen rendelkezés nélkül a Felek a szerződést nem kötötték volna meg.

Joglemondás kizárása: Amennyiben Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogait esetlegesen nem gyakorolja, úgy a joggyakorlás ezen elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.

Linkek: A honlapon esetenként más oldalakra mutató linkek találhatóak. A honlapon megosztott linkek előzetesen nem kerülnek ellenőrzésre, ezért Szolgáltató nem vállal felelősséget a linkek megosztásából fakadó problémákért, mint például a link valódisága, eredetisége. Figyelemmel kell lenni arra, hogy a külső linkek veszélynek tehetik ki a Felhasználókat mivel azok tartalma esetlegesen támadó jellegű, vagy személyükre egyébként veszélyes, rasszista vagy jóerkölcsbe ütköző lehet. Szolgáltató az ezen felületekre való átlépéséből eredő semmiféle kárért felelősséget nem vállal. Az átlépés előtt a Felhasználó köteles meggyőződni annak biztonságos voltáról illetve gondoskodni személyes adatainak megóvásáról. Szolgáltató nem felelős más weboldalak titoktartási és adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban.

Irányadó jog: A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, illetve a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

Joghatóság: Jogvita esetén a magyar rendes bírósági rendszer bíróságai rendelkeznek joghatósággal és hatáskörrel. Az illetékességi szabályokra valamint a jogvita elbírálására a mindenkor hatályos magyar polgári perrendtartás szabályai az irányadóak.